Nishio Toho Iai Videos

Aufbau einer Tabelle

15 Toho Iai Formen

1. Shohatto Maegiri   12. Shiho Shomen Shihonage / ken tai ken
2. Ukenagashi Ikkyo / ken tai ken   13. Nukiawase Gokyo / ken tai ken    
3. Ushirogiri Kaitennage / ken tai ken   14. Todome Yonkyo
4. Zengogiri Aihanmi Shihonage / ken tai ken   15. Suemonogiri
5. Sayugiri Gyakuhanmi Shihonage / ken tai ken      
6. Tsukaosae Gyakuhanmi Nikyo    
7. Tekubiosae Aihanmi Nikyo    
8. Kawashitsuki Tsuki Sankyo / ken tai ken      
9. Tsukekomi Tsuki Kotegaeshi / 9a ken-tai-jo / 9b / 9c    
10. Tsume Irimi /10a ken tai ken /10b ken tai ken    
11. Sanbo Sankyo / ken tai ken        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken tai Ken / Ken tai Jo


9a - makekomi (shomen ushi) ken tai jo 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


9b - Tsuke makikomi (aihanmi - kotegaeshi... 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


9c - Tsuki kotegaeshi ken tai jo 投稿者 aikidojosankaku

 

 


13. Nukiawase(Gokyo) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


11. Sanbo(Sankyo) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


8. Kawashi tsuki (tsuki sankyo) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


5. Sayukiri (Gyakuhanmi Shihonage) (ken tai ken) 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


4. Zengogiri (shihonage) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


3. Ushirogiri (Gyakuhanmi kaitennage)Iaido & ken tai ken) 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


2. Ukenagashi (Ikkyo) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


10a Tsume Irimi (iriminage) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


10b - Yokomenuchi - iriminage (ken tai ken) 投稿者 aikidojosankaku

 

 

 


12 - Shiho (shihonage) ken tai ken 投稿者 aikidojosankaku